კანონმდებლობა

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის N143 დადგენილებით განსაზღვრული სამართლებრივი აქტების ნუსხა რომელთა ცოდნაც ფუნქციური მოვალეობებიდან გამომდინარე მოეთხოვებათ სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეებს

საქართველოს კონსტიტუცია

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“

საქართველოს კანონი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ნოემბრის N308 დაგდენილება

საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი“

,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის N57 დადგენილება

,,სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის N64 დადგენილება

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“

საქართველოს კანონი ,, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“

,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ–სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება

,,შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ–სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება

საქართველოს კანონი ,,საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“

საქართველოს კანონი ,,ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“

,,საქართველოს რეგიონალური განვითარების 2010–2017 წწ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცებისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარების სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 ივნისის N172 დადგენილება

,,ვეტერინარულ–სანიტარული უსაფრთხოების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის N2011 წლის 4 ივლისის N2-101 ბრძანება