პირველი მოადგილე

 

დაბადებისთარიღი: 1975 წლის 16 ივლისი;  

 

განათლება:

1992-1998 თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ეკონომიკურიფაკულტეტი, ფინანსებიდაკრედიტი. (ბაკალავრი)

1995-1998 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორესპეციალობა, ენერგეტიკისფაკულტეტი, სამრეწველოსაწარმოთაელქტრომომარაგება (ბაკალავრი)

2004-2005 საზოგადოებრივსაქმეთაინსტიტუტი (GIPA), სახელმწიფომართვისსკოლა, ადგილობრივიმართველობისდათვითმმართველობისმაგისტრი (მაგისტრატურა)

 

სერთიფიკატი :

კავკასიისბიზნესსკოლა: ორგანიზაციულისტრუქტურებიდასტრატეგიულიმენეჯმენტი, ფინანსურიმენეჯმენტი;

 

 

სამუშაოგამოცდილება:

2006-2021 შპს „დინა“ (რეზინისტექნიკურნაკეთობათაქარხანა) დირექტორი;

2003-2006 გაერთიანებულისატელეკომუნიკაციოკომპანია, სამეურნეოსამსახურისუფროსი;

2002-2003 ს/სელექტროკავშირიმთ.ენერგეტიკი, სამეურნეოსამსახურისუფროსი;

2000-2001 ს/სმცხეთა-მთიანეთისენერგოკომპანია, კომერციულიდირექტორი;

1999-2000 ენერგოზედამხედველობისადასათბობისხარიხისდეპარტამენტი, სამმართველოსუფროსისმოადგილე;

1996-1999 ს/სთელავი, ეკონომისტი, საბიუჯეტოგანყოფილებისუფროსი, ნაძალადევისენერგო-გასაღებისუფროსი;

 

 

ენები:

ქართული, რუსული, ინგლისური;    

ოჯახურიმდგომარეობა: დაოჯახებული (ჰყავსმეუღლედა2შვილი)