სიახლეები

საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ჩინეთში

29 სექტემბერი, 2017

ჩინეთისსახალხორესპუბლიკაშისაქმიანივიზიტითქართულიდელეგაცია„საპარტნიოროფონდის“აღმასრულებელიდირექტორისდავითსაგანელიძისხელმძღვანელობით იმყოფებოდა. დელეგაციისშემადგენლობაში იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე,საქართველოსპარლამენტისადასაპარტნიოროფონდისწარმომადგენლებიიყვნენ. დავითსაგანელიძეხელმძღვანელობდაასევე, შავიზღვისქვეყნებისეკონომიკურითანამშრომლობისასამბლეის ( PABSEC ) დელეგაციას, როგორცასამბლეისსპეციალურიწარმომადგენელი„ერთისარტყელიერთიგზის“პროექტებში.

 

ჩინეთისსახალხორესპუბლიკისქალაქსიანშიგამართული„აბრეშუმისგზის 2017 წლისბიზნესსამიტის“მთავარითემაეკონომიკურიგლობალიზაცია, პარტნიორქვეყნებსშორისსავაჭრო- ეკონომიკურითანამშრომლობისგაღრმავება, „ერთისარტყელი, ერთიგზის“ინიციატივაშიკერძოსექტორისჩართულობისგაძლიერება, ფინანსურიპლატფორმისჩამოყალიბებადასაუკუნისპროექტისსტრატეგიულიგეგმისგანხილვაიყო.

 

„საქართველოხდებაკარიბჭეევროპასადააზიასშორის“- ესგანცხადება „საპარტნიოროფონდის“ აღმასრულებელმადირექტორმადავითსაგანელიძემჩინეთისსახალხორესპუბლიკისქალაქსიანშიგამართულ „აბრეშუმისგზის 2017 წლისბიზნესსამიტზე“ გააკეთა, რომელშიცმსოფლიოს 70 -მდექვეყნის 600-ზემეტიდელეგატი  მონაწილეობდა, მათშორისსაქართველოსდელეგაცია.