სიახლეები

''საქართველოს ებრაელთა პოეზიის ანთოლოგიის'' პრეზენტაცია

30 ივნისი, 2017

ქუთაისისაკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტში, ქართულ–ებრაულიურთიერთობებისთვისმნიშვნელოვანიწიგნის, "საქართველოსებრაელთაპოეზიისანთოლოგიის", პრეზენტაციაგაიმართა. პრეზენტაციასიმერეთშისახელმწიფორწმუნებული–გუბერნატორიგივიჭიჭინაძე, პირველი მოადგილე პაატა ნადირაძე, ვიცე გუბერნატორი იოსებ ხახალეიშვილი, ქუთაისის მერი შოთა მურღულია, იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლები,დიპლომატიურიკორპუსისადაქართველიდაებრაელისაზოგადოებისთვალსაჩინოწარმომადგენლებიდაესწრნენ.

"საქართველოსებრაელთაპოეზიისანთოლოგია" დავითბააზოვისსახელობისსაქართველოსებრაელთადაქართულ–ებრაულურთიერთობათაისტორიისმუზეუმისმხარდაჭერითგამოიცა.