სიახლეები

იმერეთის რეგიონში აგროპროექტის ფარგლებში ლურჯი მოცვის ბაღი გაშენდა

14 სექტემბერი, 2016

შპს „აგრო+“-მა  პროგრამა „დანერგე მომავალის“ ფარგლებში იმერეთის რეგიონში ლურჯი მოცვის ბაღი გააშენა.

სოფლისმეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის „დანერგემომავალი“ მენეჯერმალევანდოლიძემ დაიმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის–გუბერნატორის მოადგილემ იოსებ ხახალეიშვილმა წყალტუბოს რაიონში, სოფელ გუბისწყალშიპროგრამაშიმონაწილეერთ-ერთიბენეფიციარისბაღი დაათვალიერეს, რომელიც პროგრამაში 2015 წელსჩაერთოდა8.4ჰექტარზე ლურჯი მოცვის ბაღისგაშენებისთვისდასარწყავისისტემისმოწყობისთვის100 000 ლარისსახელმწიფოდაფინანსებამიიღო. მიღებული დაფინანსებიდან90,038 ლარი ნერგებისთვის,ხოლო9,961 ლარი წვეთოვანი სისტემებისთვის იყო განკუთვნილი.

პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში იმერეთის რეგიონში სულ  86.2ჰამიწისფართობზეგაშენდა მრავალწლიანი კულტურის სხვადასხვა ხეხილის ბაღები, ხოლო გაცემულმა დაფინანსებამ შეადგინა  454 055 ლარი.  ახალიხეხილისბაღებისგაშენებისადასარწყავისისტემისმოწყობისთვისმთელისაქართველოსმასშტაბითგაშენებელიფართობიდღეისმონაცემებითშეადგენს1 519ჰექტარს,ხოლოდაფინანსებისმოცულობა7,8   მილიონლარსაღემატება.

სოფლისმეურნეობისსამინისტროსინიციატივით, სოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტომპროგრამის „დანერგემომავალი“ განხორციელება2015 წლიდანდაიწყო. მისიმიზანიასაქართველოსყველამუნიციპალიტეტშისასოფლო-სამეურნეომიწებისმიზნობრივიგამოყენებისზრდისმაქსიმალურიხელშეწყობა, მრავალწლოვანიბაღებისგაშენებადასანერგემეურნეობებისმოწყობა.

პროგრამის „დანერგემომავალი“ ფარგლებშისახელმწიფოთანადაფინანსებისმოცულობაშეადგენს: • ბაღისგაშენებისშემთხვევაში - ნერგებისღირებულების 70%-სდაწვეთოვანისარწყავისისტემის ღირებულების50%-ს; • სანერგემეურნეობისშემთხვევაში - მეურნეობისშექმნისღირებულების 50 % -ს. 

პროექტის „დანერგემომავალი“ განხორციელებისთვის2016 წლისგანმავლობაში 5 მილიონილარიდაიხარჯება. პროგრამისფარგლებშითანამედროვეტიპისბაღისდასანერგემეურნეობისმოწყობა,  ხელსშეუწყობს, ერთისმხრივ, ადგილობრივბაზარზეიმპორტ-ჩანაცვლების, ხოლო, მეორემხრივ, საექპორტოპოტენციალისზრდისპროცესს.