სიახლეები

საიუბილეო ღონისძიება ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში

27 აგვისტო, 2020

დღესდამოუკიდებელისაქართველოსდემოკრატიულირესპუბლიკისსახელმწიფობანკისპირველითავმჯდომარის - იასონლორთქიფანიძისბანკისხელმძღვანელადდანიშვნის 100 წლისთავისსაიუბილეოღონისძიებაგაიმართა.

ღონისძიებისფარგლებშიწყალტუბოსმუნიციპალიტეტისსოფელჩუნეში, ნიკონიკოლაძისსახლ-მუზეუმშიგაიმართაპერფომანსი, ასევე, წარმოდგენილიიყოიასონლორთქიფანიძისცხოვრებისამსახველიფოტოები. გარდაამისასაზოგადოებასჰქონდასაშუალებადაეთვალიერებიანუმიზმატთაგამოფენა, სადაცგანთავსებულიიყომსოფლიოს 100-მდექვეყნისფულადინიშნები.

ღონისძიებასიმერეთშისახელმწიფორწმუნებულისპირველიმოადგილეიოსებხახალეიშვილი, მოადგილეები: ლევანკიკნაველიძე, ბესიკგოფოძე, წყალტუბოსმაჟორიტარიცოტნეზურაბიანი, ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებიდასხვამიწვეულისტუმრებიესწრებოდნენ.